EKOLAB

Udviklingsprojekter


Fra plusenergihus til plusenergiområde.
Projektets formål er at undersøge og beskrive muligheder, strategier, udfordringer, synergier, teknik ogudviklingsbehov ved at etablere plusenergiområder. Dvs. områder, der ud fra en definition som skal fastlægges i projektet, producerer mere energi end der forbruges. Der ses både på energiproduktion og besparelser. Projektet udføres sammen med Aaen Rådgivende Ingeniører og Skanderborg og Varde kommune m.fl.
Elforsk , 2015 – 2017 , Se faktaark


Metoder og anvisninger til energieffektiv komfortkøling
Formålet er at lave anvisninger på alternative kølemuligheder med lavt energiforbrug. Projektet omfatter teknologioversigt, designstrategier, anvendelsesvejledning og casebaserede energi- og totaløkonomivurderinger. Projektet vil skabe forøget værdi i eksisterende bygninger og nybyg i form af bedre indeklima opnået ved høj energieffektivitet. Projektet udføres i samarbjde med en gruppe af producenter.
Elforsk , 2015 – 2016


Komfortrigtig energirenovering
EUDP udviklingsprojekt vedr. optimering af ventilation og indvendig isolering af ydervægge. Decentral ventilationsanlæg optimeres mht. ydelse, montage betjening og lydforhold Der arbejdes på gennemarbejdede skimmelsikre løsninger med indvendig isolering med flere forskellige fabrikater i både åndbar, skumbaserede og gasbetonprodukter.
Energistyrelsen , 2014 – 2016 , Se mere


Optimalt samspil mellem solcelleanlæg, solvarme, varmepumper og energilagring
Sammen med Nordic Energy Group og TI udvikles og demonstreres en styringsstrategi og en internetbaseret styring til optimalt samspil mellem solfangere, solceller, energilagring, varmepumpe samt husets øvrige installationer, med henblik på god brugerøkonomi, høj selvforsyning og samspil med smart-grid.
Støttet af Energistyrelsen , 2014 – 2015


Energirenovering af parcelhuse – erfaringer og nye løsninger
“Ekolab deltager i et projekt ledet af SBI som har til formål at fremme energirenovering af danske parcelhuse særligt uden for fjernevarmeforsynede områder og i områder med mindre økonomisk overskud.
Dette gøres ved at opsummere hidtidige erfaringer og skabe overblik over relevante aktører og problemer, og på denne baggrund udarbejde målrettede kampagnematerialer som efterfølgende testes og videreudvikles i konkrete projekter.”
PSO Elforsk , 2013 – 2014 , Se mere


Nænsom, men markant energirenovering af muret byggeri
Ekolab deltager i EUDP-projekt ”Nyt koncept til energirenovering af murede facader”, som omfatter udvikling af løsninger til markant efterisolering af murede facader samtidig med at den klassiske murede facade bibeholdes. Potentialet for denne løsning er meget stort; alene perioden 1960-80 har ca. 450.000 parcelhuse med murede facader. Projektet kører i perioden 2012-2014. Første demoprojekt etableres efter planen medio 2013. Udover Ekolab er projektdeltagere Teknologisk Institut, Kalk og teglværksforeningen, Thyholm Murer, Møller Nielsens Tegnestue og Lundgaard Teglværk.
EUDP , 2012 – 2014 , Se mere


Procesværktøjer til 360° energirenovering
Ekolab er projektholder for et projekt med 12 projektparter som er blandt de bedste indenfor udvikling af løsninger og produkter til energirenoveringer. Projektet skal på baggrund af analyser, forsøgslejligheder og demoejendomme udvikle procesværktøjer til brugere og udførende, med det formål at stimulere omfanget af energirenovering.
Fyrtårnsprojekt støttet af Fornyelsesfonden , 2011 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Løsninger til optimal klimatisering af superlavenergihuse – Vi skal gøre det rigtigt denne gang!”.
Idéen med projektet at samle op på hidtidige dårlige erfaringer fra superlavenergihuse (dvs. lavenergihuse med energibehov på niveau med passivhuse), samt at anvise løsninger på problemerne. Ekolab er projektleder og projektet udføres i en projektgruppe bestående af University College Nordjylland (Tine Steen Larsen), Bjerg Arkitektur, Nilan og Develco Products.
PSO Elforsk , 2012 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside


Bæredygtig og brugerdrevet bygningsfornyelse
Udviklingsprojekt hvor der bliver arbejdet med brugerdialog på en konkret ejendom for at få lokaliseret både erkendte og ikke-erkendte behov. Efter en potentiale analyse opstilles konfigurationer af forskellige tiltag. I projektet deltager også Rönby.dk, Signal Arkitekter, Krydsrum Arkitekter, Byg DTU og Arup & Hvidt.
Støttet af Socialministeriet , 2011 – 2013


Inventilate EUDP 2
I forlængelse af udviklingsprojektet indenfor mikroventilation (Flowtroll) deltager Ekolab i udviklingen af en frikølingsenhed til mikroventilation. I projektet indgår der analysearbejde vedr. bygningers kølebehov og systemer afprøves og evalueres i demoprojekter (skolebyggeri i Aarhus).
EUDP/Inventilate , 2011 – 2013 , Se mere


Flowtroll – styring af mikroanlæg til ventilation
Sammen med innovationsvirksomheden Inventilate udførtes et projekt vedr. udvikling af et nyt koncept for energibesparende mikroventilation ved udvikling af styringssystemer til hybridventilation. Ventilationskonceptet vil have en varmegenvinding på højde med Bygningsreglementets krav , men el-forbruget ligger væsentlig under kendte systemer. Det reducerede elforbrug vil muliggøre en større frihed i energirammen og bygningers CO2 belastning.
Fyrtårnsprojekt støttet af Fornyelsesfonden , 2010 – 2013 , Se mere


IEA SHC task 44
Ekolab deltager i IEA SHC task 44 vedrørende kombinationen af solvarme og varmepumper. Øvrige danske deltagere er TI, BYG*DTU, Cenergia, Nilan og “Varmt vand fra solen”
Støttet af Energistyrelsen , 2010 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside


AC-Sun
Ekolab deltager i et udviklingsprojekt for AC-Sun med udvikling af et nyt termomekanisk system til soldreven køling.
AC-Sun, EUDP , 2010 – 2013 , Se mere


Evaluering af solvarmeprojektforslag for DG ENER
Evaluering af solvarmeprojektforslag for FP7-ENERGY-2011-2 under The Directorate General for Energy of the European Commission (DG ENER)
EU , 2011


Konceptudvikling af ventilation
Konsulentydelse indenfor indeklima og energi i forbindelse med produktudvikling og patentering af nyt ventilationskoncept med mikroanlæg
Inventilate , 2010 – 2011


IEA SHC task 38 Solar cooling and air-conditioning
Ekolab er dansk projektleder og udvikler bl.a. beregningsprogrammer for nyt dansk soldrevet kølesystem fra AC-Sun.
Støttet af Energistyrelsen , 2007 – 2010 , Se artikel fra HVAC , Se hjemmeside


PHPP vejledning
Ekolab har været projektleder for et EUDP projekt med formålet at udarbejde dansk vejledning til benyttelse af beregningsprogrammet for passivhuse PHPP. Endvidere er det formålet at sammenligne kriterier for danske lavenergiklasser og passivhuse. Projektet udføres i samarbejde med SBI og Passivhus.dk.
Støttet af Energistyrelsen , 2008 – 2009 , Se rapport


Adsorptionsvarmepumpe til lavtemperatur opvarmning og køling
Ekolab medvirker i et EFP støttet projekt vedrørende udvikling af adsorptionsanlæg til lavtemperatur opvarmning og køling. Projektleder COWI
Støttet af Energistyrelsen , 2006 – 2009

Varmepumpeanlæg til fritidshus eventuelt i kombination med solvarme.
Ekolab har sammen med Energi Danmark NRGI og dansommer A/S af Elfor udført et f&u projekt med ovenstående titel. (2004-2005)
PSO , 2004 – 2005 , Se rapport


Udvikling af økologiske lavenergihuse for Thyholm Murer A/S
Udvikling af økologiske lavenergihuse for Thyholm Murer A/S (støttet af den Grønne Jobpulje)
støttet af den Grønne Jobpulje , 2002 , Se hjemmeside


VE-produktion Samsø
Etablering af VE-produktion på Samsø
støttet af den Grønne Jobpulje , 2002


IEA SHC task 26 Combisystems
I IEA-SHC task 26 Combisystems arbejdes der med vurderingsmetoder for kombineredes solvarmeanlæg til rumvarme og brugsvand. Der opstilles avancerede simuleringsmodeller (i TRNSYS) og der udvikles prøvemetoder for afprøvning af anlæg. Arbejdet startede i 1998 og er afsluttet december 2002. Deltagerlande er Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland og Østrig. Fra Danmark deltager Klaus Ellehauge og BYG*DTU.
Støttet af Energistyrelsen , 2001 – 2002 , Se paper , Se rapport , Se hjemmeside

Translate »