EKOLAB

Referencer – 2015 til 2018 (Der henvises til nyheder for udvalgte referencer)

Projekt - Kunde - ÅrstalBilledeBeskrivelse
ESCO Ringsted fase 2, projektering – Kemp & Lauritzen – 2018-2021Fase 2 i Ringsted Kommunes ESCO-projekt startes op med projektering og udførsel af energibesparende tiltag på 10 skoler. Skolerne får alle nye CTS-anlæg så energiforbrug og indeklima kan styres optimalt. 4 af skolerne får iværksat mere gennemgribende tiltag, hvor alle foreslåede tiltag fra fase 1 implementeres. Kommunen opnår her, udover et forbedret indeklima, et løft i det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på de 4 bygninger.
Ekolab er ansvarlig for projektering af alle tiltag inden for VVS, ventilation, CTS og belysning. Kemp & Lauritzen er totalentreprenør på projektet. Ekolab og Kemp & Lauritzen stiller i fællesskab garanti for at de beregnede besparelser bliver realiseret i den efterfølgende garantiperiode (fase 3).
64 ejendomme, energirenovering ESCO – Ringsted Kommune – 2017-2019Energirenovering af 64 kommunale bygninger (142.000 m2), herunder 10 skoler, børnehaver, kontorejendomme, sociale institutioner og kulturbygninger. Ekolab gennemfører energiscreening og projektering af bæredygtige tiltag (ventilation, varmeanlæg, klimaskærm, CTS-anlæg), der reducerer energiforbrug og forbedrer indeklimaet. Arbejdet udføres i et samarbejde med Kemp & Lauritzen, der er udførende og totalentreprenør på projektet. Driftspersonalet vil gennemgå et uddannelsesforløb der sikrer en energieffektiv drift i årene fremover.
110 Ungdomsboliger, DGNB og Commissioning – Boligkontoret Aarhus – 2018-2019Boligkontoret i Aarhus opfører 110 ungdomsboliger i Katrinebjergområdet tæt på Universitetet. Målet er at skabe attraktive boliger, der understøtter beboernes sociale liv, samtidig med, at der er fokus på minimal miljøpåvirkning, set over bygningens livscyklus. Et godt indeklima skabes ved energioptimeret design af bygningen. Komforten sikres bl.a. ved hybridventilation og et omhyggeligt design af dagslysindfald.
Ekolab skal udføre commissioning på projektet, samt stå for certificering af bæredygtighed i henhold til DGNB. Bygningen, der også kaldes ”Terrassehuset”, opføres efter bygningsklasse 2020, og målet er at opnå en DGNB guldcertificering.
Fasangården, energirenovering – Slots- og Kulturstyrelsen – 2017-2019Renovering og anvendelsesændring af en 380 m2 hovedbygning med tilhørende staldbygning på Fasangården, Frederiksberg Have. De to bygninger er fredede og oprindelig opført i 1682 som bolig for fasanmesteren, der var ansat af kongen til at opdrætte fasaner. Bygningen ønskes konverteret fra bolig til traktørsted med nyt køkken. Ekolab er installationsingeniør på projektet og har ansvaret for energioptimering af klimaskærm og installationer. Opgaven omfatter projektering af VVS, ventilation, afløb, fagtilsyn mv. otalrådgiver: Krydsrum Arkitekter, Konstruktionsingeniør: AB Clausen, Restaureringskonsulent: Søren Vadstrup.
Behovsstyret ventilation, udviklingsprojekt – EUDP/Energistyrelsen – 2016-2019EUDP støttet projekt hvor formålet er at udvikle, demonstrere og overvåge behovstyret ventilation i individuelle rum. På grundlag af teoretiske analyser og udvikling af nye styringsalgoritmer, afprøves systemerne i en række demolejligheder i ældre bolig etageejendomme Fokus i projektet er på udviklingen af den behovstyrede ventilation i individuelle rum og den løbende overvågning heraf. Derudover arbejdes der med metoder til at fjerne finansielle og strukturelle barrierer. Der indgår elementer så som: Smart styring, hvor data indsamles og analyseres med lokale vejrudsigter. En ny type sensor der skal registrere forurening fra lugtgener samt en nyudviklet luftfordelingsboks.
Demonstrationen af systemet ville give praktisk viden til fremtidig kommerciel implementering.
DTU-BYG er projektansvarlig og udover Ekolab deltog en række centrale parter indenfor energirenovering og indeklima: Dansk Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Rönby.dk, Arup&Hvidt, Sustain Air, IC-Meter, EBM-papst, m.fl.
65 Bygninger, Aa+ energirenoveringsprojekt, energiscreening – Aarhus Kommune – 2014-2019Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030. I kommunens Aa+ projekt, der startede i 2013, energiscreenes alle kommunale bygninger, undtagen boliger. På baggrund af en kortlægning af kommunens flere hundrede bygningers installationer, energiforbrug og forbrugsmønster, udarbejdes der forslag til energirenoveringer, som er fordelagtige med hensyn til forøget komfort og lavere energiforbrug. Målet er, via energi¬effektiviseringer i bygningerne, at nedbringe CO2-udledningen med 30 pct. og energiforbruget med 25 pct. Ekolab har i stort omfang været udførende på energiscreeninger på skoler, administrationsbygninger, idrætshaller, biblioteker mv. Ekolab har energiscreenet 65 ejendomme, svarende til 350.000 etage m2. Ekolab har derudover i stort omfang projekteret, ført fagtilsyn og stået for byggeledelse på en række energirenoveringsprojekter.
25 bygninger, Aa+ energirenoveringsprojekt, projektering - Aarhus Kommune - 2014-2019Aarhus Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2030. I kommunens Aa+ projekt, der startede i 2013, energiscreenes alle kommunale bygninger, undtagen boliger. På baggrund af kortlægningen af bygninger, installationer og energiforbrug, udarbejdes der forslag til energirenoveringer, som med fordel kan gennemføres. Målet er, via energieffektiviseringer i bygninger, at nedbringe CO2-udledningen med 30 pct. og energiforbruget med 25 pct. Ekolab har været med fra 2014 og har stået for energiscreeninger, forslag til energirenoveringer, projektering, udbud, fagtilsyn og byggeledelse på skoler, administrationsbygninger, lokalcentre, sportshaller, biblioteker mv.
Ryesgade 25, renovering med DGNB - Advokaterne Arup og Hvidt – 2018Ekolab har været rådgiver på renoveringen af Ryesgade 25, Kbh. N i samarbejde med Krydsrum og Rönby og under København Kommunes Bygningsfornyelsesafdeling.
Helhedsrenoveringen af Ryesgade 25 er Danmarks første DGNB-certificerede renovering, hvilket betyder, at alle aspekter af bæredygtighed er dækket under projektets gennemførelse og ejendommens lange levetid. Projektets ambition har været at skabe moderne og tidssvarende boliger med godt indeklima og lavt energiforbrug i en historisk kvalitetsejendom, hvor de originale detaljer og materialer skaber en attraktiv atmosfære. Ekolab har varetaget energidesign, ventilationsløsninger, el-projektering samt DGNB-konsulent/auditør-arbejdet i samarbejde med Krydsrum Arkitekter.
I Ryesgade 25 projektet er der opnået en meget stor reduktion i energiforbruget. Energimærket er forbedret fra G til A2010 og bygningen er nu i renoveringsklasse 1. Det er sket samtidig med, at komfort og kvalitet i boligerne er markant forøget på en række andre punkter, og det er sket på en måde så bygningens bevaringsværdier i såvel interiør som eksteriør er intakte, samt tilføjet nye arkitektoniske kvaliteter.
Østergade 27 – Advokaterne Arup & Hvidt - 2018Den meget eksklusive ejendom i det centrale København, har Advokatfirmaet Arup & Hvidt som bygningsadministrator. De har i løbet af 2018 bedt Ekolab om at udarbejde analyser af energirenovering og bæredygtighed. Ekolabs ydelser har været vurderinger af forskellige tiltags effekter, så som indvendig og udvendig ydervægsisolering, optimal energibalance med vinduer inkl. integrerede solafskærmningsløsninger, renovering af varmeanlæg og teknikcentral samt implementering af ventilation med respekt for de eksisterende forhold. I den forbindelse er der også vurderet på optimale renoveringspakker for opnåelse af BR’s Renoveringsklasser. Ud fra projektets karakter er det fundet relevant, at Ekolab lavede en dybere analyse af forskellige kølekoncepter til miljørigtig køling, herunder anvendelse af Københavns fjernkøling. For både den aktuelle bygning og for bygningsadministrationen har Ekolab foretaget analyser af relevansen ved bæredygtigheds-certificering. Dette omfattede henholdsvis DGNB’s pilotordning ’Bygninger i drift’ og den etablerede ordning for ’Nybyggeri og omfattende renoveringer’. Projektets stade er nu, at der udarbejdes myndighedsprojekter på henholdsvis ombygninger i den eksisterende bygning og for nye tagboliger.
Solbjergskolen, energirenovering – Aarhus Kommune - 2018Energirenoveringen på skolen omfattede en række tiltag udvalgt via en grundig indledende energiscreening. Der blev i festsalen, gymnastiksalen og idrætshallen etableret boldsikre strålevarmeanlæg i loftet. Hidtidigt var salene opvarmet med luftvarme via ventilationsanlæg. Loftet over festsalen blev desuden efterisoleret efter en renovering af festsalen.
Ventilationsanlæggene blev efterset ved den indledende energiscreening, og som følge deraf, er en del af ventilationsaggregaterne udskiftet til nye. Den tidligere tidsstyring af varmeanlæg og ventilation er ændret til en fleksibel behovsstyret regulering, som får input fra bevægelses-, fugt- og CO2-sensorer.
Hasle Skole, energirenovering – Aarhus Kommune - 2018Efter en indledende energiscreening, blev der udvalgt et energirenoveringsprojekt på skolens boldspilshal. Eksisterende rytterlys (200 m2), gav ofte blænding i forbindelse med dagsaktiviteter i hallen. Rytterlysene blev demonteret og erstattet med en fast tagkonstruktion. Brandforholdende blev desuden ændret sådan at røgudluftning blev bragt i overensstemmelse med gældende brandkrav. Ekolab projekterede og førte fagtilsyn på opbygningen.
Sikkerhedskoordinering: Ekolab har stået for den praktiske sikkerhedskoordinering i projekteringsfasen og udførelsesfasen og desuden udarbejdet planen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Planen omfatter byggefasen og den efterfølgende driftsfase i hele bygningens levetid.
Engdalsskolen, energirenovering – Aarhus Kommune - 2018Skolens aula fra 1970 havde tidligere et stort lysindfald via meget store ovenlysbånd. Samtidig havde aulaen stor arkitektonisk værdi, sikret af aulaens arkitekt Friis og Moltke.
Imidlertid var brugerne meget generet af kulde om vinteren, overtemperaturer om sommeren på grund af solindfald og dårlig akustik. Ekolab kom med et helhedsorienteret løsningsforslag, hvor komfort for brugerne, stort lysindfald, brandmæssige udfordringer, æstetik og økonomi gik op i en højere enhed. Ekolabs forslag indeholdt en løsning med nye ovenlysvinduer orienteret mod nord, hybridventilation sikret med opluk af ovenlys, LED belysning og en CTS-løsning integreret i eksisterende CTS-platform mm. Ekolab projekterede og førte derefter fagtilsyn på opgaven.
Morten Børup Skolen, indeklimaundersøgelse – Skanderborg Kommune - 2018Indeklimaundersøgelse med efterfølgende løsningsforslag. Klasselokalerne var hovedsageligt ventileret med naturlig ventilation ved åbning af vinduer. Indeklima-
undersøgelsen målte CO2-indhold i luften, temperaturer mv. i seks klasselokaler, som måtte forventes at være de hårdest belastede. Den efterfølgende analyse af data viste, at der var problemer i tre af klasselokalerne. Løsningsforslaget omfattede etablering af mekanisk ventilation i to klasselokaler i form af decentrale ventilationsaggregater. Desuden udskiftning af fast monteret ovenlys til et ovenlys med automatisk åbning i et tredje undervisningslokale.
Hovedkontor Viby J, indeklima - Stark Byggemarked - 2018På Starks lønningskontor er der gennemført indeklimamålinger, efterfølgende analyse og forslag til imødegåelse af tung luft, trækgener, overtemperatur om sommeren, støj, blænding, mv. Forslagene omfatter bedre styring og indregulering af varme- og ventilationsanlæg, udvendig solafskærmning samt etablering af akustik- og belysningsregulerende tiltag på kontoret.
Skæring Bæk, DGNB Certificering mm. – Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) - 2018AAB er bygherre på et nyt bæredygtigt byggeri, som ligger tæt på kysten i Skæring, nordøst for Aarhus. Ambitionen er at opnå en DGNB Guld Certificering, dvs. at der er fokus på social, miljømæssig og økonomisk kvalitet i kombination med teknisk/funktionel kvalitet i løsningen.
Den samlede bebyggelse kommer til at bestå af 175 boliger i forskellige størrelser. Desuden et fælleshus udformet som et langt længehus på kanten af bebyggelsen.
Rubow Arkitekter er totalrådgiver, og Ekolab skal som en af underrådgiverne stå for DGNB certificering og commissioning samt KS granskning af VVS-projekt.
ESCO, 4 Sygehuse, energiscreening – Region Sjælland – 2017-2018Projektet er faseopdelt hvor den første fase består i screening og beregning af energi-besparende tiltag for de 4 sygehuse med et samlet etageareal på 198.000 m2. Arbejdet udføres i et samarbejde med Kemp & Lauritzen. Ekolab gennemfører energiscreening og de indledende beregninger af tiltagenes rentabilitet. Tiltagene vedrører ventilation, varmeanlæg, klimaskærm og belysning. Der er for de 4 sygehuse beregnet energibesparelser svarende til en varmebesparelse på 5.864 MWh/år, en el-besparelse på 2.604 MWh/år og en samlet CO2-reduktion på 964 ton/år.
Skoler og sportshal, Indeklima – Gladsaxe Kommune – 2017-2018For Gladsaxe kommune har Ekolab gennemført indeklimaanalyser på tre skoler, Mørkhøj Skole, Enghavegård Skole og Gyngemosehallen, som er en multihal. Analyserne er fulgt op af konkrete forbedringsforslag, som tog udgangspunkt i de eksisterende forhold med afprøvninger/forsøg inden en evt. implementering. Ekolab har efterfølgende projekteret diverse tiltag og ført fagtilsyn på disse.
Princippet i opgaven var fra start, at der kun igangsættes tiltag baseret på opsamling af konkrete erfaringer/målinger, og at gennemførelsen af tiltag koordineres med planlagte vedligeholdelsesarbejder.
Risskov Bibliotek, energirenovering – Aarhus Kommune – 2017-2018Risskov bibliotek var oprindeligt udført med traditionelt luftvarmeanlæg med sambyggede varmekabinetter og ventilation. Det eksisterende anlæg var dels energikrævende i drift og medførte desuden en del indeklimaproblemer i form af træk, periodevis manglende varme eller overtemperatur om sommeren.
Renoveringen omfattede ombygning af det eks. luftvarmeanlæg til ren friskluftsventilation, etablering af nye radiatorer og udskiftning af al eksisterende bygningsautomatik. Derudover blev der i administrationsfløjen tilføjet nyt mekanisk ventilationsanlæg til erstatning for naturlig ventilation ved vinduesopluk. De foreløbige resultater ift. bedre indeklima har været positive og både det daglige personale såvel som brugerne af biblioteket har oplevet forbedret indeklima.
Certificeret bæredygtighedsrådgiver, kursus – Molio/Byggecentrum – 2017-2018Jørgen Lange er uddannelsesleder og underviser på Molio-uddannelsen, som er gennemført flere gange siden første workshop i oktober 2017. Det er en ambitiøs uddannelse bestående af et samlet workshopforløb for aktører i hele byggebranchen, som både vil have en bred perspektiverende indføring, men også en konkret og anvendelig viden om bæredygtigt byggeri. Uddannelsen byder på indlæg fra stærke aktører fra rådgivere, forskning og videns institutioner indenfor bæredygtigt byggeri. Teorien omsættes effektivt til praksis via et involverende mix af cases og eksempler, samt træning i værktøjer og opgaver. Flere medarbejdere hos Ekolab har taget uddannelsen.
Lavenergidesign af større bygninger, kursus – Molio/Byggecentrum – 2017-2018Kurset går i dybden med lavenergi-design for større etagebygninger (kontor og service), men er relevant for alle bygningstyper. Kurset er gennemført flere gange siden første workshop i november 2017. Med et meget stærkt og erfarent underviserteam, tilbydes både teoretisk baseret og erfaringsbaseret undervisning. Der gives anvisninger på, hvordan større lavenergibygninger opført efter BR standard og lavenergiklasser kan designes, så de opfylder de komplekse krav der stilles til energi og indeklima. I kursusforløbet er der stort fokus på praksis, herunder brugerindflydelse. Jørgen Lange er uddannelsesleder og underviser på kurset.
Aarhus Skøjtehal, energirenovering – Aarhus Kommune – 2017-2018Energiscreening af generelle funktioner og anlæg for skøjtehallens basisfunktioner til omklædning, sportshal og kontorrum inkl. efterfølgende projektering og byggeledelse ved implementering. Projektet omfattede ombygning af flere gamle CAV-styrede ventilationsanlæg for omklædningsrum til nyt fælles VAV-styret ventilationsløsning samt ombygning af luftvarmeanlægget for Christiansbjerghallen. Ekolab har derudover udført en energianalyse af isbaneteknikken i ejendommen inkl. løsningsforslag til energioptimering af disse anlæg. Løsningsforslaget omfattede klimastyring i selve skøjtehallen, tilknyttede køle- og issmelteanlæg og disponering af teknikarealer ift. arbejdsmiljøforhold og hensigtsmæssig drift.
Renoveringsuddannelsen – Molio/Byggecentrum – 2017-2018Uddannelsen består af en undervisningspakke med 3 intensive workshop-dage, suppleret med 3-5 online webinarer, egen forberedelse og en diplomgivende eksamen. Jørgen Lange er uddannelsesleder og underviser på uddannelsen. Med renoveringsuddannelsen opnår kursisterne kernekompetencer til effektiv gennemførelse af renoveringsprojekter, som forener fremtidens energi-, indeklima- og miljøkrav med de øvrige funktionelle, æstetiske og tekniske krav der typisk stilles i projekteringsforløbet. Kursisterne trænes i at kunne udvikle kvalificerede designstrategier. Der er mulighed for efterfølgende udbygning med specialer.
Uddannelsen er siden 2017 gennemført flere gange.
Åby Bibliotek, energirenovering – Aarhus Kommune – 2017-2018Åby bibliotek er en visuelt spændende bygning, med unikke adskilte udlånssale. Opvarmningsprincippet for bygningen er luftvarme, hvor det normalt vil være nærliggende at energirenovere til en løsning med traditionel radiatorvarme og friskluftsstyret ventilation. Af arkitektoniske hensyn blev denne løsning fravalgt under renoveringen og fokus lagt på den mest energioptimale drift af det eksisterende anlæg. Det eksisterende ventilationsanlæg er ombygget fra konstant luftmængde til zoneopdelt behovsstyret ventilation, styret efter zonernes behov for frisk luft og/eller varme.
Bygningens automatik og varmestyring er ombygget til at opnå den mest energioptimale levering af zonernes varmebehov.
Dette er udført ved at prioritere fuld forsyning til radiatorerne i de enkelte zoner, inden der tilføres yderligere varme via ventilationsluften for at dække varmebehovet.
Kunsthal Aarhus, energirådgivning – Aarhus Kommune - 2016-2018Kunsthal Aarhus blev oprindelig grundlagt i 1917 på initiativ af Aarhus Kunstforening, og er senere udbygget. Aarhus Kommune har benyttet Ekolab som sparringspartner i forbindelse med energibesvarende løsninger i den oprindelige del af Kunsthal Aarhus. Projekter indeholdt bl.a. en hulmursisolering af eksisterende ydervægge, etablering af nyt terrændæk med isolering og gulvvarme, herunder nedlægning af krybekælder.
Indvendig isolering/ventilation – EUDP (Energistyrelsen) – 2016-2018Ekolab har i flere år arbejdet intensivt med både indvendig isolering samt optimerede ventilationsanlæg til ældre etagebyggeri. Bl.a. i forbindelse med projekt Ryesgade 30 i Kbh. N, som fik RENOVER prisen i 2013 med titlen ”Danmarks Bedste Renovering”.
Som en del af et konsortium bestående af DTU, Universitet i Dresden, COWI, Ronby.dk, Nilan, Airmaster, Kingspan, Introflex og entreprenør Enemærke & Pedersen, gennemførte Ekolab projektet ”Energirigtig komfort i ældre etagebygninger”.
Decentrale ventilationsanlæg blev forbedret med fokus på indbygning, servicevenlighed, overvågning, støjdæmpning og optimeret drift. Indvendig isolering i form af nye isoleringstyper, rådsikre indbygningsdetaljer f.eks. omkring træbjælkelag og forbedrede monteringsmetoder blev testet i projektet. Der blev foretaget fuldskala afprøvninger af de nye løsninger i eksisterende bygninger.
6 Skoler, energirenovering – Aarhus Kommune – 2014-2018Ekolab har i forbindelse med Aarhus Kommunes energirenoveringsprojekt Aa+, gennemført energirenoveringsprojekter på følgende skoler: Hasle Skole, Rundhøj Skole, Tranbjergskolen, Solbjergskolen, Engdalsskolen og Langagerskolen.
Generelt er der gennemført forbedringer af klimaskærmen i form af nye vinduer og ovenlys, efterisolering, mv. Gamle luftvarmeanlæg er erstattet af ny ventilationsanlæg og nye radiatorer. I flere tilfælde er der etableret strålevarme i gymnastiksale. Desuden er der sket en opgradering og udbygning af CTS-anlæg på skolerne. I stedet for tidsstyring, som ikke er særlig energiøkonomisk, er der indført fuld behovsstyret regulering på varme- og ventilationsanlæg. Tre af projekterne er beskrevet i særskilt reference.
9 Idrætshaller, energirenovering – Aarhus Kommune – 2014-2018I forbindelse med energirenovering af 9 idrætshaller, har Ekolab energiscreenet, projektereret og ført fagtilsyn på følgende idrætshaller: Egelundhallen, Brabrandhallen, Globus 1, Rundhøjhallen, Grønløkkehallen, Haslehallen, Solbjergskolens idrætshal, Christiansbjerghallen og Aarhus Skøjtehal. I projekterne er der arbejdet med optimering af varmesystemer, ventilationssystemer og CTS-anlæg. Der er sket en del udskiftning af udtjente aggregater til tidssvarende modeller. Generelt er der indført et skift fra tidsstyring til en fuld behovsstyret regulering, der passer perfekt til den fleksible og fragmenterede anvendelse af idrætshaller. Projekterne omfattede ca. 13.000 etage m2.
17 Skoler, energiscreening – Aarhus Kommune – 2014-2018Ekolab har i forbindelse med Aarhus Kommunes energirenoveringsprojekt Aa+, gennemført helhedsorienterede energiscreeninger i ca. 160.000 m² skolebygninger omfattende: Samsøgade Skole, N. J. Fjordsgade Skole, Læssøgades Skole, Rosenvangsskolen, Højvang-skolen, Tranbjergskolen – afdeling Kirketorvet, Malling Skole, Viby Skole, Tovshøj Skole, Sabroe Korsvejens Skole, Tilst Skole, Risskov Skole, Hårup Skole, Skødstrup Skole, Lisbjergskolen, Tranbjergskolen – afdeling Grønløkke og Brobjergskolen.
Derforuden har Ekolab energiscreenet og efterfølgende projekteret og ført fagtilsyn på energibesparende tiltag på følgende skoler: Hasle Skole, Rundhøj Skole, Tranbjergskolen – afdeling Grønløkke, Solbjergskolen, Engdalsskolen og Langagerskolen.
Den Skandinaviske Designhøjskole, energirenovering – 2011-2018Den Skandinaviske Designhøjskole, som bl.a. arbejder med møbeldesign og arkitektur, har elever fra hele Norden, og har til huse i en gammel herregård lidt uden for Randers. Højskolen har brugt Ekolab som rådgiver igennem de sidste 7 år i forbindelse med konkrete energirenoveringsprojekter for at opnå en mere økonomisk og bæredygtig drift. Bl.a. indvendig isolering af kampestensmure og konvertering af oliekedel til træpillefyr. Senest har Ekolab udarbejdet et katalog over nye potentielle tiltag indenfor indeklima, reduceret energiforbrug og arbejdsmiljø. Herunder bl.a. forslag til forbedret ventilation og udsugning i industrikøkken.
Natur- og Vejservice, energirenovering – Aarhus Kommune - 2017Varmebehovet hos Natur- og Vejservice er faldet med 44 pct. efter et gennemført energirenoveringsprojekt, hvor Ekolab var projektansvarlig. Bygningen på Edwin Rahrsvej 64 benyttes til opbevaring af køretøjer, maskinel og materialer til opgaver i kommunen, herunder rydning af sne om vinteren. Derudover er der kontorer, mandskabsrum og værksted. De store besparelser er sket ved at udfordre den eksisterende drift ved at ændre styringen af ventilationsanlæg og varmeanlæg til en strategisk behovsstyret drift. Der er udført energirenovering på eksisterende ventilationsanlæg og indkøbt et nyt CTS-anlæg, samt idriftsat en ny styringsstrategi, mv.
Bramdrup Skole, indeklima – Kolding Kommune - 2017Opgaven startede med detaljerede målinger af indeklimaparametre i kontorer og klasselokaler. Ekolab foretog en grundig gennemgang af skolens CTS/automatik set i forhold til driften af eksisterende ventilationsanlæg. Det viste sig, at et af ventilationsanlæggene blev reguleret på en forkert måde. I en årrække havde der været klager over ”dårlig luft” på kontorerne. På grund af de oplevede forhold omkring dårlig luftkvalitet på kontorerne, havde man skruet op for ventilationen. Indeklimaundersøgelserne viste imidlertid, at det reelle problem var overtemperaturer i kontorerne, og at dette blev opfattet som dårlig luftkvalitet. Ved at etablere udvendig solafskærmning vil problemet med overtemperaturer i kontorerne være løst, og der kan samtidig reguleres ned for den forøgede ventilation med energibesparelser til følge.
Kolding Kommune har vist interesse for Ekolabs helhedsorienterede tilgang til opgaven, hvilket har ført til et samarbejde om bl.a. strategi for drift af tekniske anlæg, bygninger og CTS.
Kalkværksvej 10, indeklima - Aarhus Kommune - 2017På Kalkværksvej 10 ligger en af Aarhus Kommunes administrationsbygninger. Der var på øverste etage i en af fløjene konstateret meget høje indetemperaturer om sommeren til stor gene for medarbejderne.
Ekolab foretog indledningsvis detaljerede målinger af indeklimaet mht. temperaturer, CO2-indhold, fugtighed mv. Målingerne viste, at temperaturerne om sommeren ofte var over 27°C.
Ud fra en lang række beregninger i simuleringsmodellen BSim, udarbejdede Ekolab nogle forslag til problemets løsning. Efterfølgende forestod Ekolab udbud og etablering af udvendig solafskærmning, samt optimering af CTS-systemet, så der ventileres med natkøling, når der er behov for det.
Bæredygtig Fjernvarme – Pilot projekt – samarbejde med AffaldVarme Aarhus - 2017AffaldVarme Aarhus har i samarbejde med Aarhus Kommune igangsat et pilotprojekt med henblik på at reducere morgenspidser i effektleveringen til kunderne tilsluttet fjernvarmenettet, når det er koldt.
Målet med projektet er på langt sigt, at der kan tilsluttes nye fjernvarmenet i udbygningsområder, forsynet fra det eksisterende net med de rørdimensioner, der nu engang findes der. Derved spares der store summer til opgravning og udskiftning af eksisterende ledninger til større rørdimensioner.
Ekolab har deltaget som rådgiver i pilotprojektet med udgangspunkt i Edwin Rahrsvej 64, Natur- og Vejservice i Aarhus Kommune. En ny styringsstrategi har reduceret leveret effekt i morgenspidsen på Edwin Rahrsvej med 90 pct. Det har kunnet lade sig gøre ved at undlade brug af den normale natsænkning, hvorved der lagres mere varme i bygningskonstruktionerne end ellers. AffaldVarme kan på baggrund af vejrprognoser fjernstyre CTS anlægget på adressen mht. styring af morgenspidsen.
Middelfart Gymnasiums Idrætshal, energirenovering – Aarhus Kommune - 2017Det eksisterende luftvarmeanlæg viste ved en energiscreening og analyse, at det burde nedlægges på grund af et for stort energiforbrug om vinteren. Der blev derfor projekteret et nyt centralt ventilationsaggregat med varmegenvinding samt stråleloft til opvarmning. Luftmængden i ventilationen kunne nu nedsættes om vinteren idet ventilationen kun skulle dække det atmosfæriske indeklima. Løsningen omfattede ombygning af CTS anlægget, inklusiv en integrering af eksisterende styring for automatisk vinduesopluk, med det formål at opnå en samlet hybrid ventilationsløsning. I forbindelse med projektet blev taget efterisoleret og der blev etableret nyt loft og belysning.
Parcelhus, integreret bygningsdesign – privat kunde - 2017I forbindelse med selvbyg af et nyt enfamiliehus i to etager, ønskede kunden en Be 15 beregning af det eksisterende valg af materialer, vinduesvalg, design, mv. Huset opfyldte kravene i Bygningsreglement BR 15. Kunden ønsket desuden at få en analyse af, hvilke alternative løsninger, der ville kunne benyttes for opfylde Bygningsklasse 2020. Der blev udpeget forskellige alternative valg mht. til design, valg af andre vinduer, isoleringstykkelser mv. Alternativerne blev efterfølgende prissat, så kunden kunne vurdere om opfyldelsen af Bygningsklasse 2020 var attraktiv for familien med hensyn til økonomi og klimapåvirkning.
Tranbjergskolerne, CTS – Aarhus Kommune - 2017I 201x blev Grønløkkeskolen og Tranbjerg Skole lagt sammen administrativt, så de to skoler kun skulle have én administrativ leder og én teknisk serviceleder. Skolerne havde imidlertid forskellige CTS-anlæg. Det ville fremadrettet være hensigtsmæssigt, hvis den tekniske serviceleder kun havde én brugerflade og ét anlæg at skulle forholde sig til. Ekolab her efterhånden en del erfaring med CTS. På den baggrund kom Ekolab med et forslag til et prisbilligt nyt samlet CTS-anlæg med en ny platform. Løsningen blev efterfølgende valgt og implementeret.
Tranbjergskolen, afd. Grønløkke, energirenovering – Aarhus Kommune – 2016-2017Tranbjergskolen har to afdelinger og omfatter to tidligere skoler, Grønløkkeskolen og den tidligere Tranbjergskole, der ligger på Kirketorvet. Skolens afdeling Grønløkke var tidligere forsynet med et luftvarmeanlæg, som i projektet blev erstattet med nye radiatorer og blandesløjfer. Der er desuden etableret diffus ventilation gennem diffuse loftsplader, forsynet fra et decentralt ventilationsaggregat placeret over loftpladerne. Udeluften blæses ind over de diffuse loftsplader, hvilket gør ventilationen meget lydsvag. Der er desuden etableret ny belysning.
Brugsvandscirkulationen er nedlagt og der er etableret decentral opvarmning en del steder. I hallen er der skiftet til EC ventilatorer og isat dyser til bedre luftopblanding, og i gymnastiksalen er der etableret strålevarme til erstatning af tidligere luftvarmeanlæg.
Fra plusenergi til plusenergiområde – Elforsk – 2015-2017Projektets formål var at undersøge og beskrive de muligheder, strategier, udfordringer, synergier, teknik og udviklingsbehov der kunne være ved at etablere plusenergiområder, dvs. områder der producerer mere energi end der forbruges. Der blev undersøgt både for energiproduktion og besparelser. Projektet blev udført sammen med Aaen Rådgivende Ingeniører samt Skanderborg og Varde kommune m.fl.
Æstetisk energiproducerende inddækning af tagaggregater, EUDP – Energistyrelsen – 2015-2017Projektets formål var at udvikle og designe en æstetisk energiproducerende inddækning af tagaggregater. Inddækningen skulle fremstå som et arkitektonisk velintegreret element. Der blev udviklet en inddækning af solceller, som ville kunne tilpasses de fleste ventilationsaggregater og bygningstyper. Ekolab har været projektleder og er udført i samarbejde med Krydsrum Arkitekter og SolarVent.
Esbjerg sygehus EPSD, projektering – Sydvestjysk sygehus – 2015-2017Ekolab har som underrådgiver for CASA Arkitekter A/S bistået med ingeniørydelser ift. energi, VVS og ventilation i forbindelse med udskiftning af eks. facadepartier og opførelsen af nye partier på afsnittet ”Blæksprutten”. Arbejdet omfattede udskiftning af store dele af varmeanlægget ved niveau 1 til 5 og mindre ombygninger af ventilationsanlægget ved niveau 5.
Arbejdet har pågået i tre etaper og er udført i 2015 frem til afslutning i 2017.
Fondenes Hus, Kbh. V, indeklimaforbedring og energirenovering – Bikubefonden – 2013-2017Den elegante etageejendom i København huser i dag 11 fonde, inkl. Bikubefonden. Ekolab havde, som en del af et rådgiverteam i 2013, udarbejdet et beslutningsgrundlag for en gennemgribende nyindretning af bygningen. Ekolab varetog efterfølgende projektering og fagtilsyn på installationsarbejderne.
Ekolab har i 2017 gennemført en omfattende energianalyse og været rådgiver på udvalgte energitiltag der omfatter ombygning af ventilationsanlæg, opgradering af CTS-anlæg og automatik. De valgte løsninger tilgodeser optimering af indeklima, energiudgifter og investeringer.
Ekolab har i 2017 gennemført en omfattende energianalyse og været rådgiver på udvalgte energitiltag der omfatter ombygning af ventilationsanlæg, opgradering af CTS-anlæg og automatik. De valgte løsninger tilgodeser optimering af indeklima, energiudgifter og investeringer.
Sølystskolen, energirenovering – Silkeborg Kommune - 2016CTS samt mange eksisterende blandesløjfer på varmeanlægget fungerede ikke korrekt og krævede udvidet service og vedligehold. Disse installationer blev nedlagt. Ekolab projekterede et forenklet blandesløjfesystem i kombination med, at der blev projekteret et nyt anlæg til styring, regulering og overvågning via Danfoss ECL. Ventilationssystemet er ændret sådan, at de hidtidige fabriksmonterede styringer på ventilationsaggregaterne er udskiftet til nye regulatorer (ligeledes ECL).
Hidtidig havde der været tidsstyring af varmeanlæg og ventilationsanlæg. Ekolab projekterede en fremtidig fuld behovsstyret regulering på rumniveau. Dvs. kun varmetilførsel til komfortniveau, når lokalerne benyttes (PI bevægelsesføler) og behovsstyret ventilation afhængig af CO2 niveau og status på alarm i bygningerne.
Det udstrakte brugsvandcirkulationssystem med varmt vand blev nedlagt til fordel for decentral brugsvandsproduktion ved køkkenvaske etc. Varmt brugsvand blev helt nedlagt ved håndvaske. I forbindelse med brusebad i Idrætsanlægget, er der etableret varmtvandsvekslere forsynet direkte med fjernvarme.
CTS- og målerstrategi, Silkeborg kommune , 2016I 2015 igangsatte Ekolab et internt udviklingsarbejde vedr. optimeret anvendelse af CTS i bygninger. Det indeholdt kortlægning af veje til bedre indkøb fra bygherre, fremtidssikring igennem teknologivalg - og en bedre sammenstilling mellem den anvendte energi sammenholdt med et opnået indeklima. En procesbeskrivelse blev introduceret for Silkeborg Kommune som fandt emnet relevant og værdiskabende. Der blev aftalt et indledende ’pre-jekt ’ med et workshopforløb til afklaring af indholdet. Efterfølgende blev der i 2016 gennemført et projekt om optimeret målerstrategi og – målerkoncept samt et efterfølgende udbud med implementering.
WEB værktøj, test af program – Aarhus Kommune - 2016I forbindelse med Aarhus Kommunes store renoveringsprojekt Aa+ er formålet at gennemføre energibesparelser på kommunens bygninger, med henblik på at reducere energiforbruget og dertil hørende udledning af CO2. I det konkrete arbejde registreres eksisterende forhold mht. isoleringstykkelser, vinduer, pumper, ventilation mv. Der udarbejdes på grundlag af disse registreringer forslag til energibesparende tiltag, inkl. investering og forventet økonomisk besparelse. Kommunen havde et Excel-program, der på grundlag af indtastning af disse oplysninger genererede en rapport med rentabilitet, likviditetsanalyse, klimaeffekt mv. Kommunen fik oversat Excel programmet til et web-baseret program. Ekolab gav sparring til udformning af den nye brugerflade og features, inklusiv en efterfølgende test af det nye program.
ISJ, Sct. Joseph Skolen, Kbh. Ø, energirenovering - 2016Ekolab har været underrådgiver til Krydsrum Arkitekter i forbindelse med en gennemgang af den ældre bygningsmasse på Sct. Joseph Skolen mht. forbedringsmuligheder. Der er udført ombygninger i flere etaper og i den forbindelse renoveret klasselokaler og fællesarealer med tilførsel af behovsstyret mekanisk ventilation eller naturlig ventilation. Arbejdet er udført i 2016 og der forudsættes en fortsat forbedring af skolens faciliteter.
Metoder og anvisninger til energieffektiv komfortkøling – Elforsk – 2015-2016Formålet med projektet var at lave anvisninger på alternative kølemuligheder med lavt energiforbrug. Projektet omfattede teknologioversigt, designstrategier, anvendelsesvejledning og case-baserede energi- og totaløkonomivurderinger. Projektets formål var at opnå et bedre indeklima, samt skabe forøget værdi i eksisterende bygninger og nybyg, gennem en effektiv brug af energien til komfortkøling. Projektet udførtes i samarbejde med en gruppe producenter.
SBS, analyse – Silkeborg kommune – 2015-2016Ekolab rådgav Silkeborg Kommune i et analyseprojekt om optimeret anvendelse af bygningsautomatik og indsamling af data. Ekolab havde introduceret et koncept (SBS) til optimeret bygningsstyring og indkøb af bygningsautomatik. Analysearbejdet blev indledt med et PRE-jekt med workshopaktiviteter og vidensindsamling vedr. emnerne: BMS/CTS (Building Management System), AMR (Automated Meter Readings) og EMS (Energy Management System). Silkeborg Kommune havde grundlæggende behov for: Analyse af ovenstående områder, assistance til at udarbejde strategier for ovenstående og implementering af strategier. Andel hvor BMS/AMR/EMS var relevant var i størrelsesordenen 400.000 m2/180 ejendomme/750 bygninger.
Tre Ege, energirenovering – Aarhus Kommune – 2015-2016Tre Ege fungerer som forsorgshjem. Bygningen var tidligere udstyret med tagmonterede ventilationsanlæg der dels var udtjente og dels var energimæssigt uøkonomiske i drift. Anlæggene medførte derudover en del gener ift. træk i opholdsrummene, da luften i kanalerne på taget blev afkølet inden den tilgik lokalerne.
Renoveringen omfattede udskiftning af de eksisterende ventilationsanlæg for administrations-, køkken- og opholdsområder i bygningen, samt udskiftning af bygningsautomatik.
Indeklimaproblematikken omkring afkøling af indblæsningsluften i tagkanalerne blev håndteret ved dels tilstrækkelig isolering af luftkanaler, samt en dimensionering af kanalerne, så luftens opholdstid i kanalerne på taget blev minimeret.
Sportshaller, analyse ventilationssystemer – Aarhus Kommune - 2015Aarhus Kommune anmodede Ekolab om, i forbindelse med Aarhus Kommunes store energirenoverings-projekt Aa+, at gennemføre en generel analyse af, hvordan eksisterende sportshaller ved fremtidige energirenoveringer kan ventileres og opvarmes. Der er mange løsningsmuligheder, men hvad er fordele og ulemper ved løsningerne, og i hvilke tilfælde kan de anvendes? Ekolab sammenlignede en række forskellige løsninger mht. til bl.a. investering, energibehov, tilgængelighed ved service, robusthed i forhold til bolde, fleksibilitet ved normalt drift samt kapacitet ved store events.
Høgereden, ventilationsløsning i privat børnehave - Norddjurs Kommune - 2013Høgereden er en privatejet børnehave i Norddjurs Kommune som holder til i et stuehus, oprindelig opført i slutningen af 1800-tallet. Der blev gennemført en gennemgribende renovering af stuehuset med henblik på at kunne opfylde gældende regler i bygningsreglementet. I den forbindelse var Ekolab rådgiver på en ventilationsløsning, der ikke ville blive for omkostningstung. Løsningen blev etablering af decentral mikroventilation, som opfylder myndighedskravene.
Brugerdrevet bygningsfornyelse, udviklingsprojekt – Socialministeriet – 2011-2014I dette udviklingsprojekt indenfor energirenovering deltog Ekolab i det procesorienterede fokus med brugerinvolvering og brugerinvolveret innovation i renoveringsprojekter. Udgangspunktet for undersøgelserne var dialog med beboerne i den ældre etageejendom på Ryesgade 25, Kbh. N. Indledningsvis blev der gennemført en energiscreening og en screening af ejendommes potentialer mht. bo-værdi. Dernæst var der brugerinvolvering i form af workshops og interviews med beboerne, samt spørgeskemaundersøgelser og faglige introduktioner, for at få kortlagt erkendte og ikke erkendte behov. På baggrund af dette arbejde, blev der udarbejdet et idé-katalog for en helhedsorienteret indsats, hvor energirigtige tiltag var kombineret med oplevet merværdi for beboerne. Projektteamet bestod af proceskonsulenter, arkitekter og bygningsadministratorer og ikke mindst beboerne i Ryesgade 25.
Islands Brygge 37, referenceprojekt energirenovering – Københavns Kommune - 2012Projektets mål var at skabe et referenceprojekt for energirenovering af en eksisterende bygning, som derefter kunne danne baggrund for fremtidige energirenoveringer i Københavns Kommune. Ekolab var med som en del af rådgivergruppen og arbejdede i projektet som energispecialist og bæredygtighedskonsulent. Projektet indeholdt en præsentation og dialog med brugerne, som blev inddraget i beslutningsprocessen. Projektet omfattede et bygningsafsnit på 10.000 m2, og analyser viste at energiforbruget faldt med 50 pct., hvilket bevirkede at energimærket blev forbedret fra C til A. Desuden var der store forbedringer i indeklima med hensyn til termisk og atmosfærisk komfort samt akustik og støjdæmpning. I forlængelse af projektet blev Ekolab indkøbt til vurdering og kommentering af Københavns Kommunes igangværende arbejde med definering af tilgang til bæredygtighed i byggeri.

 

Referencer fra før 2015

Translate »